ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОНЛАЈН НАРАЧКА, ПЛАЌАЊЕ И КУПУВАЊЕ ПРОИЗВОДИ ПРЕКУ ВЕБ СТРАНИЦАТА НА СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ СКОПЈЕ И ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

  1. ВОВЕД

Предмет на овие Општи услови е утврдување на условите за онлајн нарачка, плаќање и купување производи преку веб-страницата на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје www.smartshop.mk

Секој од подолу наведените изрази го има следново значење во смисла на овие Општи услови за онлајн купување:

Посетител на страницата е секое лице кое по пат на средствата за електронска комуникација пристапува на веб-страницата www.smartshop.mk и ја разгледува понудата на производи на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје.

Купувач е физичко или правно лице кое преку веб-страницата на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје нарачува и купува производи од понудата на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје.

За Посетителот односно Купувачот, кој стапува во деловен однос со СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје се применуваат позитивните законски прописи во Република Македонија од областа на електронските комуникации, електронска трговија, заштитата на личните податоци и заштитата на потрошувачите, како и Општите услови за за начинот на пристап и користење, односно купување на производите на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје.

  1. РЕГИСТРАЦИЈА НА КУПУВАЧОТ

Купувачот кој купува производи од понудата на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје потребно е да се регистрира/најави на веб-страницата на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје за да може да се реализира онлајн нарачката.

Корисникот има можност да се регистрира како онлајн купувач за да има преглед на своите онлајн нарачки или до други пресонализирани содржини. Оттука, регистрацијата како онлајн купувач со цел да се изврши нарачка на одредени производи од нашата понуда е овозможена.

Регистрираниот корисник односно купувач со пополнување на обрасците при купување од веб страницата www.smartshop.mk во целост ја потврдува точноста на податоците што ги внесува во образецот, вклучувајќи ги и личните податоци. Во моментот на нарачувањето на одреден производ од понудата, Купувачот се согласува на овие Општи услови за онлајн нарачка, плаќање и купување производи преку веб страницата на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје.

  1. УСЛОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

Плаќањето за производите на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје купени преку веб страницата www.smartshop.mk (во понатамошниот текст: Производи) може да се изврши на еден од подолу наведените начини:

  • Плаќање со платежна картичка;
  • Еднократно плаќање при испорака на домашна адреса;
  • Плаќање со банкарски трансфер (вирмански).

3.1. Плаќање со платежна картичка

Електронското плаќање на нарачаните производи е овозможено преку Стопанска банка АД Скопје, членка на NBG групацијата, со сите картички од брендот на MasterCard и VISA издадени од која било банка во светот. Исто така, производите можат да се плаќаат и со платежни картички издадени од домашни банки во Р. Македонија кои се користат за електронски плаќања.

При плаќањето со платежна картичка, авторизацијата се врши автоматски онлајн. По успешно извршената авторизација, Корисникот прима известување за извршеното успешно/неуспешно плаќање по пат на е-пошта.

3.2. Еднократно плаќање при испорака на домашна адреса

Купувачот на нарачаниот производ преку веб-страницата на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје истиот го плаќа еднократно на рака на доставувачот при испорака на производот на домашна адреса.

3.3. Плаќање со банкарски трансфер (вирмански)

Плаќањето ќе биде на нашата трансакциска сметка. При плаќање задолжително напишете го и бројот на нарачката. Вашата нарачка ќе биде испратена веднаш штом средствата ќе легнат на нашата трансакциска сметка.

 

  1. УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА

Испораката се врши на адресата дефинирана од Купувачот при извршената нарачка исклучиво на подрачјето на Р. Македонија само на лицето со својство на Купувач (име и презиме) или на лицето дефинирано како преземач на нарачката од страна на Купувачот.

Испораката се наплаќа во износ од 150 денари, доколку висинита на износот на нарачката е помала од 3000 денари, а преземањето може да се изврши исклучиво од страна на Купувачот (или наведеното лице за прием на нарачката) со покажување валиден документ за лична идентификација.

Испораката на нарачките ќе се врши преку доставните фирми ТПЛ Пошта – партнери за логистика на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје за овој вид испораки.

ТПЛ Пошта – партнери за логистика на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ за овој вид испораки, има обврска да го контактира Купувачот за да се договори точното време на испорака во рок од најмногу 5 работни дена по извршената онлајн нарачка.

Доколку доставувачот – овластеното лице на партнерот за логистика на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје за овој вид испораки не успее да го најде Купувачот или наведеното лице за прием на нарачката на наведената адреса за испорака, ќе биде оставена писмена информација до испраќачот за направен обид за испорака и информации за контакт, каде што Купувачот е должен да се јави во рок од 2 работни дена, со цел повторно да се договори термин за испорака на нарачката на адресата на Купувачот.

  1. ОДГОВОРНОСТ НА СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ ВО СЛУЧАЈ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НЕСООДВЕТНО И НЕОВЛАСТЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ

СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје во потполност се оградува од каква било одговорност за штетата која може да му биде нанесена на Купувачот и/или на трети лица доколку таа настанала како последица на несоодветно и неовластено користење на платежната картичка, односно доколку од кои било причини таа е злоупотребена или искористена без знаење и согласност на сопственикот или доколку е украдена. Во наведените случаи СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ -Скопје нема обврска да изврши враќање на уплатените средства.

СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ -Скопје не е одговорен за трошоците за интернет сообраќајот на купувачот и нема да сноси одговорност за која било предизвикана штета која би можела да настане како резултат на прекин на интернет врската во моментот на користење на електронските услуги при онлајн купување.

  1. ЗАШТИТА И СИГУРНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ

СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ -Скопје се обврзува да ја заштити приватноста на податоците, вклучувајќи ги и личните податоци на Купувачот од веб страницата на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ -Скопје и потврдува дека со нив ќе постапува во согласност со Законот за заштита на лични податоци и други позитивни прописи од оваа област валидни во Р. Македонија.

Основните правила за собирање, користење и заштита на податоците на сите посетители на веб страницата на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје www.smartshop.mk, се наведени во Политиката за приватност, која е објавена на веб страницата на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје www.smartshop.mk Во рамките на оваа Политика за приватност се утврдува кои податоци се собираат за време на посетата и како тие се користат.

При посетата на веб страницата, СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје не врши автоматско прибирање на лични податоци, освен во случаи кога Купувачот доброволно ќе ги внесе овие информации, на пример, доколку за купопродажба на одредени производи, внесот на лични податоци е задолжителен, во случај на учество во анкети, наградни игри или барања за информации.

Принципите наведени во Политиката за приватност се применуваат за заштита на податоците на сите посетители на веб страницата на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје , вклучувајќи ги и Купувачите на производи и услуги од веб страницата на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје. Политиката за приватност не се однесува на посетителите на други веб страници до кои се пристапува преку веб страницатa на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје.

  1. ЕЛЕКТРОНСКОТО ПЛАЌАЊЕ

Плаќањето се извршува по електронски пат, во реално време на настанување на трансакцијата. За сигурноста на направените трансакции од страна на Купувачот гарантира Банката. Електронското плаќање со платежни картички се врши со податоци кои поради безбедност при комуникацијата преку интернет се шифрираат со користење посебен протокол.

Притоа, податоците поврзани со платежната картичка на Купувачот или неговата сметка во банка се праќаат директно до банката преку шифрирана врска. СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ -Скопје не ги собира гореспомнатите податоци и нема пристап до информациите поврзани со платежната картичка или сметката во банка.

СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ -Скопје по ниту една основа не презема одговорност за штета заради неовластена трансакција, односно неовластено користење на личните податоци на Купувачот за време на реализација на електронското плаќање, бидејќи целокупното електронско плаќање е во надлежност на Банката.