Правото на приватност и заштитата на личните податоци на корисниците претставува приоритет за СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје.

СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје посветува големо внимание на заштитата на личните податоци во сите свои деловни процеси, имплементирајќи ги стандардите поставени со прописите за заштита на личните податоци во Република Македонија.

Со цел да го промовираме воспоставениот концепт за заштита на приватноста во СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје и да го појасниме начинот на кој вршиме обработка на личните податоци на посетитетелите, при нивната посета или регистрација на нашата интернет страница ја изготвивме оваа Политика за приватност.

Оваа Политика на приватност не се однесува на Вашата посета на други интернет страници до кои пристапувате преку нашата интернет страница.

Собирање и обработка на Вашите личните податоци

Вашите лични податоци ги обработуваме само доколку доброволно ги дадете преку регистрирање на нашите интернет страници заради користење на наши производи (на пр. плаќање на електронска сметка, електронски нарачки, анкети, наградни игри) согласно прописите за заштита на лични податоци на Република Македонија.

Напоменуваме дека при електронската наплата, податоците поврзани со Вашата платежна картичка или сметка во банка се испраќаат директно до банката преку шифрирана врска. СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје ниту ги собира, ниту има пристап до овие податоци.

Политика на приватност

За кои цели?

Вашите лични податоци ги обработуваме со цел да Ви овозможиме online користење на нашите производи.

Притоа, Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани. Обработка на Вашите лични податоци за друга цел, може да се врши единствено врз основа на Ваша претходна согласност.

Дали можеме да ги споделиме Вашите лични податоци со други физички или правни лица, органи или тела?

Сите вработени во нашите компании се обврзани да ги чуваат Вашите лични податоци и обучени да обезбедат тајност и заштита при ракувањето со истите и при нивната обработка.

Вашите лични податоци нема да бидат споделувани со други физички или правни лица, органи на државна власт или други тела, освен во случаи утврдени со закон.

 

Кои се Вашите права?

Доколку сте регистрирани на нашата интернет страница, врз основа на Ваше писмено барање имате право:

– да бидете информирани кои лични податоци се обработуваат за Вас и кои се целите и правната основа на обработката на личните податоци и/или

– да пристапите до Вашите лични податоци и

– да ги дополните, измените, избришете или да побарате запирање на нивната понатамошна обработка.

 

Сигурност и заштита

СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје е должен да ги преземе сите пропишани технички и организациони мерки за обезедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага, заради спречување неовластен пристап, неовластено откривање или евентуална нивна злоупотреба.

Промени на оваа Политика за приватност

СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје го задржува правото во секое време да jа измени или дополни оваа Политика за приватност. За секое нејзино изменување или дополнување ќе биде поставено видливо известување на оваа интернет страница.

Контакт

Доколку сакате Вашите податоци да бидат корегирани или избришани или доколку имате какви било прашања или предлози од областа на заштитата на личните податоци, можете да нè контактирате на следната електронска адреса:

info@smartshop.mk

Напоменуваме дека електронската адреса од која што ќе не контактирате и останатите лични податоци, како и содржината на Вашите барања или предлози, нема да бидат искористени за ниту една друга цел освен за да Ви одговориме на Вашето барање, прашање или предлог упатен до нас.